Modele zaburzeń wieku dziecięcego

WYKŁAD 4 Przegląd teoretycznych modeli zaburzeń wieku dziecięcego. Podstawowe grupy symptomów zaburzeń według klasyfikacji CIM-10 oraz DSM-IV. Teoretyczne MODELE zaburzeń wieku dziecięcego:-MODELE biologiczne-MODELE behawioralne-MODELE poznawcze-MODELE psychodynamiczne-MODELE système-MODELE podatność-stres MODELE biologiczne: (Lub inacjay-MODELE Medyczne, organiczne, biomedyczne) Symptomy zaburzeń psychicznych powodowane są przez czynniki biologiczne-genetyka-zaburzenia równowagi biochemicznej OUN-zakażenia, choroby, uszkodzenia OUN MODELE behawioralne:-MODELE te kładą nacisk na obserwowalne zachowania jednostki oraz na czynniki środowiskowe podtrzymujące te zachowania. -Opierają się na teorii uczenia się. -Dane Zachowanie pojawia się w rezultacie wyuczenia. -Podkreślają rolę indywidualnej historii uczenia się oraz doznawanych w jej trakcie wzmocnień. -Warunkowanie Klasyczne: uczenie się przez kojarzenie bodźców warunkowych je bezwarunkowych. -Warunki sprawcze (instrumentalne): wzmacnianie zachowań Dzięki doświadczeniom nagradzającym. -Modelowanie: uczenie się przez obserwację innych osób. -Obok procesów uczenia się ważną rolę przypisuje się czynnikom społecznym, środowiskowym-mogą un generować zachowania przystosowawcze Bądź zaburzone. -Zmiany Środowiska wpływają na zmianę zachowania wzorów. MODELE poznawcze: sposób funkcjonowania poznawczego znacząco Wpływa na dyskomfort Emocjonalny i behawioralny U dzieci i Młodzieży wyróżnia się:-zniekształcenia poznawcze (Błędne spostrzeganie Środowiska lub interpretowanie Informacji-NP. w przebiegu depresji, zaburzeń lękowych)-poznawcze deficyty (brak Myślenia przewidywania, Gdy à Konieczne-NP.

u dzieci impulsywnych) Integracja OBU w/w podejść: MODELE POZNAWCZO-BEHAWIORALNE MODELE psychodynamiczne: Zaburzenia psychiczne związane z konfliktami intrapsychicznymi na diffĂŠrents poziomach świadomości, z którymi Nasze ego nie może sobie personne poradzić-Kiedy odczuwamy lęk (nie mogąc zasziić pragnień ID, zwłaszcza tych seksualnych) lub winę (nie mogąc sprostać standardom superego), ne głosu dochodzą różne mechanizmy obronne-Jeżeli mécanizmy obronne zawodzą lub Gdy korzystamy z nich zbyt często, powstają zachowania neurotyczne-Teoria RELACJI z obiektem: nie seksualność, un qualité wczesnych RELACJI interpersonalnych jako Źródło zaburzeń Rozwoju, un w formalności zaburzeń psychicznych MODELE systemowe: rolę pacjenta wyznacza dziecku système RELACJI między członkami rodziny temat wykładu brzmiał: Przegląd teoretycznych modeli zaburzeń wieku dziecięcego, Podstawowe grupy symptomów zaburzeń według klasyfikacji CIM-10 oraz DSM-IV. W notatce zostały przedstawione i opisane teoretyczne MODELE zaburzeń wieku dziecięcego: MODELE biologiczne, MODELE behawioralne, MODELE poznawcze, MODELE psychodynamiczne, MODELE systemowe, MODELE podatność-stres.